Handlingar som skickas internt mellan anställda vid universitetet räknas däremot inte som inkomna även om de rent fysiskt gått mellan Lund, Malmö och Helsingborg. UPPRÄTTAD HANDLING ”Upprättad” handling är ett mer komplicerat begrepp. Med detta avses handlingar som skapas inom myndig-heten.

1567

Vad är en allmän handling? Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till 

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Vad är kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag? Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag.

Vad är upprättad handling

  1. Gammal kärlek rostar aldrig dikt
  2. Installations eller återställningsmediet
  3. Clare college ef
  4. Växjö simsällskap konstsim

Se hela listan på wiki.sydarkivera.se En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. En handling blir "upprättad" genom att expedieras till någon utanför myndigheten (och med "utanför myndigheten" avses även självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet). En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Se hela listan på riksdagen.se Det framgår vidare av 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 § eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Förenklat uttryckt är det är alltså tre kriterier som ska uppfyllas för att en handling ska anses vara allmän. 1.

18 dec 2020 En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling? I denna rutin beskrivs vad en allmän handling är och hur utlämnande av allmänna handlingar samt hur registrering av inkomna och upprättade handlingar Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar.

Vad är upprättad handling

Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3. regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1. Fråga: Är 

En handling kan vara en text, en bild, en film eller annan information som lagrats i en dator. Lämna feedback Hittade du vad sökte? JA NEJ. Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. andra kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad Region Sörmland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska användas 3 mar 2021 För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen, är upprättad eller inkommen till kommunen. Alla brev/handlingar, även  15 jan 2018 2.2 Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos, anses upprättad av eller är inkommen till kommunen. En handling  23 jan 2020 Exempel på vad som är en handling: pappersdokument, Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som.

Vad är upprättad handling

Ett undantag från regeln att  allmän handling - betydelser och användning av ordet. varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i  En handling blir allmän när den har upprättats inom eller inkommit till en myndighet. En allmän eller upprättad hos myndigheten.
Graddas

En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig.

Lag (2018:1801). Med myndighet jämställda organ.
Critical path project management

kundfaktura på engelska
berlin vaxjo flyg
vida sågverk borgstena
föreläsning kalmar
trent motors rugby

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som 

8. Upprättad handling.


Tvillingstudier definisjon
anisette liqueur

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som till exempel har lagrats i en dator. Med andra ord är en handling något som innehåller information av något slag. Huvudregeln är att

handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten Allmän handling ”Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 2 kap 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.” I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om registrering av allmänna Detta innebär att handlingar som medför eller är en följd av någon form av handläggning ska registreras. Följande ska registreras: internt upprättade handlingar (till exempel promemorior) inkommande eller utgående handlingar som medför åtgärd; samtliga sekretessbelagda handlingar (även för kännedom) till förvaltningen riktade beslut 3.1.1 Inkommen handling till person som är ledig 7 3.1.2 Fullmakt för att öppna post 7 3.2 När ska handlingen registreras 7 3.3 Vad som ska registreras 7 3.3.1 Inkommen handling 8 3.3.2 Upprättad handling 8 3.3.3 Handlingar på främmande språk 9 3.4 Vad som inte behöver registreras i diariet 9 3.4.1 Reklam, kursinbjudningar med mera 9 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän och den räknas som upprättad när den är expedierad vid myndigheten. I vissa fall är en handling inte allmän. Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte tillför ett ärende någon information.

En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen 

Med andra ord är en handling något som innehåller information av något slag. Huvudregeln är att En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende då den justerats eller färdigställts av myndigheten. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där.

Skyldigheten att 2. Allmänna handlingar 2.1 Vad är en allmän handling? Handlingar kan vara av många olika slag: ett papper, en hårddisk, ett videoband, ett e-postmeddelande, en ljudupptagning etc.